EUlogic - aplikacija za praćenje provedbe EU projekata

EUlogic je inovativna web aplikacija koja organizacijama olakšava praćenje provedbe EU projekata. Uvođenje aplikacije je brzo i jednostavno, a web pristup aplikaciji omogućuje neovisnost o lokaciji, broju korisnika i vrsti uređaja (PC, laptop, tablet).

Uvođenjem aplikacije olakšano je  između ostalog i  evidentiranje i pretraživanje potrebne dokumentacije, izvještavanje, financijsko praćenje izvršenja projekta kao i nabava robe i usluga po propisanim EU procedurama. EUlogic smanjuje  vrijeme potrebno za prikupljanje dokumentacije kao i rizik potencijalnih penala u slučaju neadekvatnih izvještajnih aktivnosti.

Početni zaslon
Slika1: Početni ekran

Osnovne funkcionalnosti aplikacije EUlogic:

 • Definiranje programskog plana (godina, polugodište, kvartal) sa zadanim budžetom
 • Unos i uređivanje stavaka proračuna sa financijskim iznosima
 • Definiranje raspodjele budžeta po vrstama aktivnosti i mjestima troška (kontima)
 • Evidencija aktivnosti i podaktivnosti
 • Prilaganje elektroničkih dokumenata kao dokaza o provođenju pojedinih podaktivnosti i aktivnosti (skenirani dokumenti – ponuda, zahtjev, narudžbenica…)
 • Mogućnost generiranja pojedinih dokumenata (BN1, Putni nalog, Zahtjev za odobravanje troškova) uz mogućnost kreiranja vlastitih obrazaca i uređivanja postojećih
 • Praćenje financijskih troškova aktivnosti po nazivima računskih pozicija koje se koriste unutar Državnog proračuna te ažuriranje raspoloživog salda pozicije proračuna
 • Izvještajni modul sa uključenim financijskim i programskim pokazateljima: izvještaji o stanju konta (mjesta troška), kao i gotovi standardizirani izvještaji poput: Plaće zaposlenika (Staff coast), Putovanja i smještaj (Travel and accommodation), Vanjske usluge i roba (External services and goods)
 • Upravljanje korisnicima (administracija)
 • Ograničavanje pristupa i uređivanja aktivnosti i podaktivnosti prema sigurnosnim ulogama
 • Mogućnost automatskog unosa podataka iz izvještajnih dokumenta drugih računalnih programa
 • Modul za interne zahtjeve za uredskom opremom i evidenciju isporuka po pojedinim odjelima


Upravljanje EU projektom

Slika 2: Upravljanje EU projektom


Preuzmite letak (pdf)